TRAINING COURSES​

- ​โครงการอบรมสำหรับผู้ดูแลเด็ก -

บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ Bangkok Nanny Center  ให้บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กทั้งประเภทเต็มเวลา (Live-in) แบบเช้าไปเย็นกลับ (Live-out) และแบบชั่วคราว (Part-time) พี่เลี้ยงของเราทุกคนผ่านการอบรมเป็นอย่างดีทั้งด้านการเลี้ยงดูเด็กทั่วไป การส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ให้เหมาะกับวัย จิตวิทยาในการเลี้ยงดูเด็ก รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็ก​

 

Training Objectives​

- วัตถุประสงค์การฝึกอบรม​ -

เนื่องจากคุณพ่อคุณแม่อาจมีความคาดหวังเกี่ยวกับการเข้าอบรมที่แตกต่างกัน บางกอกแนนนี่จึงขอเรียนให้ทราบถึงเป้าหมายของการจัดอบรม ภายใต้ขอบเขตของหัวข้อและเนื้อหาการอบรมที่ออกแบบไว้ทั้ง 4 หลักสูตร ดังนี้​

เพื่อให้ผู้ดูแลเด็ก (Caregiver) ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของตนในฐานะผู้ดูแลเด็ก​

เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กรู้จักวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เสมือนเด็กเป็นบุคคลที่มีคุณค่า​

เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กรู้จักวิธีการดูแลเด็กอย่างถูกวิธี ทั้งการดูแลกิจวัตรทั่วไป และเตรียมอาหารที่มีประโยชน์​

เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กรู้จักแยกแยะระหว่าง “ธรรมชาติของเด็ก” กับ “ปัญหาพฤติกรรม” หาสาเหตุของปัญหา และแนวทางปรับปรุงพฤติกรรมด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับเด็กที่ตนดูแล​

เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กสามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในทุกๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัยของ​

ในสังคมปัจจุบัน มีหลายครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ทำงานนอกบ้าน ทำให้งานเลี้ยงดูลูกต้องตกเป็นหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว เช่น ญาติสนิท หรือพี่เลี้ยง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เรา ต้องยอมรับว่า การดูแลเด็กในยุคสมัยนี้แตกต่างไปจากยุคของรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเราอย่างมาก ข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับเทคนิ ควิธีดูแลและกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆ ที่ถูกต้องมากกว่ายุคก่อน หลายครอบครัวมีลูกเพียง 1-2 คน เพื่อสามารถให้การเลี้ยงดูเด็กได้อย่างใกล้ชิดและมีคุณภาพมากขึ้นกว่าแต่ ก่อนการดูแลเด็กในปัจจุบัน จึงมิใช่เป็นเพียงการดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป เช่น อาบน้ำ ป้อนข้าว หรือกล่อมนอน เท่านั้น หากรวมถึง การเตรียมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ การจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ด้วย เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ดูแลเด็ก (Caregiver) ควรต้องรู้และปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี ให้สมกับที่คุณพ่อคุณแม่ไว้วางใจให้ดูแลลูกแทนท่านในเด็กเล็ก (0-18 เดือน)​​

Bangkok Nanny Center,การเลี้ยงเด็ก,อบรมการดูแลเด็ก

All rights reserved ©2020 Bangkok Nanny Center