Training In Vientiane, Laos 2

ภาพบรรยากาศอบรมการดูแลเด็กให้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่ เนอรืสเซอรรี่แสนสุข   หัวข้อ พัฒนาการและพฤติกรรมจิตวิทยาในเด็กแต่ละช่วงวัยและการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพในเด็ก เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2561

เวีงจันทน์2_๑๘๑๐๑๒_0001 เวีงจันทน์2_๑๘๑๐๑๒_0002 เวีงจันทน์2_๑๘๑๐๑๒_0004 เวีงจันทน์2_๑๘๑๐๑๒_0005 เวีงจันทน์2_๑๘๑๐๑๒_0007 เวีงจันทน์2_๑๘๑๐๑๒_0008 เวีงจันทน์2_๑๘๑๐๑๒_0010 เวีงจันทน์2_๑๘๑๐๑๒_0016 เวีงจันทน์2_๑๘๑๐๑๒_0017 เวีงจันทน์2_๑๘๑๐๑๒_0021 เวีงจันทน์2_๑๘๑๐๑๒_0027 เวีงจันทน์2_๑๘๑๐๑๒_0029 เวีงจันทน์2_๑๘๑๐๑๒_0032 เวีงจันทน์2_๑๘๑๐๑๒_0035