Training courses

โครงการอบรมสำหรับผู้ดูแลเด็ก (Training Courses for Caregiver)

ในสังคมปัจจุบัน มีหลายครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ทำงานนอกบ้าน ทำให้งานเลี้ยงดูลูกต้องตกเป็นหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว เช่น ญาติสนิท หรือพี่เลี้ยง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เรา ต้องยอมรับว่า การดูแลเด็กในยุคสมัยนี้แตกต่างไปจากยุคของรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเราอย่างมาก ข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับเทคนิ ควิธีดูแลและกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆ ที่ถูกต้องมากกว่ายุคก่อน หลายครอบครัวมีลูกเพียง 1-2 คน เพื่อสามารถให้การเลี้ยงดูเด็กได้อย่างใกล้ชิดและมีคุณภาพมากขึ้นกว่าแต่ ก่อนการดูแลเด็กในปัจจุบัน จึงมิใช่เป็นเพียงการดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป เช่น อาบน้ำ ป้อนข้าว หรือกล่อมนอน เท่านั้น หากรวมถึง การเตรียมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ การจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ด้วย เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ดูแลเด็ก (Caregiver) ควรต้องรู้และปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี ให้สมกับที่คุณพ่อคุณแม่ไว้วางใจให้ดูแลลูกแทนท่านในเด็กเล็ก (0-18 เดือน)

: ??ผู้ดูแลเด็กจะต้องมีทักษะที่ถูกต้องในการดูแลกิจวัตรประจำวันของน้อง การดูแลน้องเบื้องต้นยามเจ็บป่วย การดูแลอาหารที่สะอาดและถูกหลักโภชนาการ รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมแก่วัย
ในเด็กก่อนวัยเรียน (18-36 เดือน) : ??ผู้ดูแลเด็กจะลดบทบาทในการดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันของน้อง มาเป็นการจัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อกับการเรียนรู้ของน้อง รู้จักการเล่นกับน้องอย่างถูกวิธี รวมทั้งรู้จักวิธีจัดการกับปัญหาพฤติกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมดี และลด/ป้องกันพฤติกรรมไม่เหมาะสม

 

กลุ่มเป้าหมาย

คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะวิธีการดูแลเด็ก
พี่เลี้ยง และบุคคลในครอบครัว
(คุณพ่อคุณแม่จำนวนมาก มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กและการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างดี เข้าใจถึงความสำคัญของการเล่นและให้ความสำคัญกับการปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีให้แก่เด็กตั้งแต่เล็กๆ แต่ด้วยภาระหน้าที่การงานนอกบ้าน จึงทำให้หลายท่านไม่สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้แก่พี่เลี้ยงหรือบุคคลในครอบครัวได้ บางกอกแนนนี่ยินดีที่จะมีส่วนช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการให้ความรู้แก่ผู้ดูแล เด็กเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติต่อน้องที่ตนดูแลได้อย่างถูกวิธี)

เป้าหมายของการอบรม
เนื่องจากคุณพ่อคุณแม่อาจมีความคาดหวังเกี่ยวกับการเข้าอบรมที่แตกต่างกัน บางกอกแนนนี่จึงขอเรียนให้ทราบถึงเป้าหมายของการจัดอบรม ภายใต้ขอบเขตของหัวข้อและเนื้อหาการอบรมที่ออกแบบไว้ทั้ง 4 หลักสูตร ดังนี้

เพื่อให้ผู้ดูแลเด็ก (Caregiver) ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของตนในฐานะผู้ดูแลเด็ก
เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กรู้จักวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เสมือนเด็กเป็นบุคคลที่มีคุณค่า
เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กรู้จักวิธีการดูแลเด็กอย่างถูกวิธี ทั้งการดูแลกิจวัตรทั่วไป และเตรียมอาหารที่มีประโยชน์
เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กรู้จักแยกแยะระหว่าง ธรรมชาติของเด็ก กับ ปัญหาพฤติกรรม หาสาเหตุของปัญหา และแนวทางปรับปรุงพฤติกรรมด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับเด็กที่ตนดูแล
เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กสามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในทุกๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัยของ

 

หลักสูตรการดูแลเด็กแรกเกิด- 6 ปี

หัวข้อที่ 1: การดูแลเด็กทั่วไป(สำหรับช่วงแรกเกิด)
กลุ่มเป้าหมายคุณพ่อคุณแม่ บุคคลภายในบ้าน หรือพี่เลี้ยงที่ต้องการทราบวิธีการดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กอย่างถูกวิธี

หัวข้อในการอบรม

การทำความสะอาดส่วนต่างๆของร่างกาย (ตั้งแต่แรกเกิด)
การเตรียมนมและเทคนิคการในนมผสม
การขับถ่ายและการทำความสะอาด
การฝึกวินัยต่างๆ
การปฐมพยาบาลและดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น

วิธีการอบรมบรรยาย+workshop

 

หัวข้อที่ 2: อาหารเสริมสำหรับเด็ก
กลุ่มเป้าหมายคุณพ่อคุณแม่ หรือพี่เลี้ยงที่ต้องการทราบวิธีทำอาหารเสริมในวัยต่างๆ, เมนูอาหารรวมถึงปัญหาในการทานอาหารและวิธีแก้ไข

หัวข้อในการอบรม

ควรให้เด็กทานอะไรดี/อะไรที่เป็นประโยชน์กับเด็ก
เมนูอาหารสำหรับเด็กตามวัยต่างๆ
สิ่งที่ต้องคำนึงในการปรุงอาหาร
การสร้างวินัยในการทานอาหาร
ปัญหาในการกินและวิธีการแก้ไข

วิธีการอบรม บรรยาย+workshop

 

หัวข้อที่ 3: พฤติกรรมและจิตวิทยาในเด็ก (3 ชม.)
กลุ่มเป้าหมายคุณพ่อคุณแม่ บุคคลภายในบ้าน หรือพี่เลี้ยงที่ต้องการเข้าใจธรรมชาติในเด็กในแต่ละวัย และรู้วิธีการรับมือกับพฤติกรรมตามวัยนั้น

หัวข้อการอบรม

การแก้ไขพฤติกรรมตามวัยต่างๆ
การตอบสนองความต้องการของเด็ก
หลักการแก้ไขปัญหา
วิธีชมและลงโทษเด็กอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
วิธีอบรมสั่งสอนเด็ก

วิธีการอบรม บรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์ระหว่างผู้สอนและผู้เข้าอบรม

 

หัวข้อที่ 4: กิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางสมองสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (3 ชม.)
กลุ่มเป้าหมาย คุณพ่อคุณแม่ หรือพี่เลี้ยงที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ที่เหมาะสมตามวัย รวมทั้งกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของเด็ก

หัวข้อการอบรม

การเล่น
- ความสำคัญของการเล่นและการเลือกของเล่นสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
- การเล่นกับเด็กอย่างถูกวิธี
การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง
- การเลือกหนังสือสำหรับเด็กแต่ละวัย
- วิธีส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน
ดนตรีและทีวีสำหรับเด็ก
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

วิธีการอบรม บรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์ระหว่างผู้สอนและผู้เข้าอบรม

 

หัวข้อที่ 5: การสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สองสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน(สำหรับน้องโต)
กลุ่มเป้าหมาย คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการทราบถึงวิธีส่งเสริมให้ลูกก่อนวัยเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สองได้อย่างเป็นธรรมชาติ
(เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ของเด็ก ในบ้านควรมีคุณพ่อคุณแม่ หรือบุคคลในครอบครัวที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สองได้ในระดับหนึ่ง)

หัวข้อการอบรม

ทำไมเด็กก่อนวัยเรียนจึงควรเรียนรู้ภาษาที่สอง
ข้อพึงระวังสำหรับเด็กสองภาษา
ภาษาที่สองเริ่มต้นเมื่อไหร่ดี
หลักการสอนภาษาที่สองให้กับเด็กเล็ก
ตัวอย่างสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ
บทบาทของพ่อแม่และคนในครอบครัวต่อการสนับสนุนการใช้ภาษาที่สองของเด็ก
การเลือกโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาที่สอง
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
กรณีศึกษา

วิธีการอบรม บรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์ระหว่างผู้สอนและผู้เข้าอบรม

 

หัวข้อที่ 6 : ดนตรีและกีฬาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนจนถึงอนุบาล (สำหรับน้องโต)
กลุ่มเป้าหมาย คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการทราบถึงวิธีส่งเสริมและปลูกฝังทักษะด้านดนตรีและกีฬาแก่เด็ก

หัวข้อการอบรม

ดนตรี
- ดนตรีสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
- ดนตรีสำหรับเด็กวัยอนุบาล
- เริ่มเรียนดนตรีเมื่อไหร่ดี
- การเลือกหลักสูตรและโรงเรียนสอนดนตรี
- บทบาทของพ่อแม่ในการส่งเสริมทักษะด้านดนตรีให้กับเด็ก
- กรณีศึกษา ความสำเร็จของหลักสูตรดนตรีซูซูกิ (Suzuki Method)
กีฬา
- กีฬาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยอนุบาล
- การว่ายน้ำ
- กิจกรรมกลางแจ้ง
- การเลือกหลักสูตรและโรงเรียนสอนกีฬา
- บทบาทของพ่อแม่ในการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้กับเด็ก

วิธีการอบรม บรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์ระหว่างผู้สอนและผู้เข้าอบรม

 

หัวข้อที่ 7 : การปฐมพยาบาลและการดูแลเด็กป่วยเบื้องต้น First Aid & CPR
กลุ่มเป้าหมาย คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการทราบถึงวิธีดูแลลูกน้อยตอนป่วย

หัวข้อการอบรม

โรคที่พบบ่อยในเด็ก ผู้อบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาการของโรคต่างๆ การรักษา และป้องกัน ซึ่งสามารถแบ่งเป็น
- โรคทางระบบทางเดินหายใจ, ทางเดินอาหาร
- โรคที่เกี่ยวกับหู
- อาการผิดปกติที่เกี่ยวกับจมูก
- โรคทางตา
- โรคผิวหนังที่พบบ่อย เช่น ลมพิษ, เชื้อราในปากและร่มผ้า, ผื่นแพ้ยา เป็นต้น
อุบัติเหตุในเด็ก ผู้อบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในเด็กที่เปลี่ยนไปตามช่วงอายุของเด็ก
1. การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
- ทารก : อายุต่ำกว่า 12 ปี
- เด็กโต : อายุ 1 ขวบ จนถึง 10 ปี หรือ 14 ปี
2. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นการบาดเจ็บที่ศีรษะ
3. การปฐมพยาบาลอาการผื่น แพ้, อาการชักจากไข้ขึ้นสูง
4. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเลือดกำเดาไหล
5. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีกระดูกหัก
6. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นใน กรณีจมน้้า หรือสำลัก
7. การปฐมพยาลบาลในกรณีเกิดแผล อาทิ แผลน้้าร้อนลวก แผลจากสัตว์ร้าย
การดูแลเด็กป่วย โดยผู้เข้าอบรมจะได้ความรู้ การประเมินภาวะไข้ของเด็ก โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ วิธีการ และการอ่านผลอาการป่วยของเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการดูแลอาการต่างๆ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น คือ การช่วยเหลือขั้นต้นให้แก่ผู้บาดเจ็บที่ได้รับอุบัติเหตุหรือล้มป่วย
โดยใช้สิ่งต่างๆ เท่าที่จะหาได้ในขณะนั้นเพื่อช่วยผู้ป่วยให้ ยังคงมีชีวิตอยู่ได้ , ยังคงมีอาการคงเดิม
และช่วยให้ทุเลาหรือหายป่วยได้เร็วขึ้น จนกว่าจะน้าส่งแพทย์

วิธีการอบรม บรรยาย+workshop