Training courses

โครงการอบรมสำหรับผู้ดูแลเด็ก (Training Courses for Caregiver)

ในสังคมปัจจุบัน มีหลายครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ทำงานนอกบ้าน ทำให้งานเลี้ยงดูลูกต้องตกเป็นหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว เช่น ญาติสนิท หรือพี่เลี้ยง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เรา ต้องยอมรับว่า การดูแลเด็กในยุคสมัยนี้แตกต่างไปจากยุคของรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเราอย่างมาก ข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับเทคนิ ควิธีดูแลและกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆ ที่ถูกต้องมากกว่ายุคก่อน หลายครอบครัวมีลูกเพียง 1-2 คน เพื่อสามารถให้การเลี้ยงดูเด็กได้อย่างใกล้ชิดและมีคุณภาพมากขึ้นกว่าแต่ ก่อนการดูแลเด็กในปัจจุบัน จึงมิใช่เป็นเพียงการดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป เช่น อาบน้ำ ป้อนข้าว หรือกล่อมนอน เท่านั้น หากรวมถึง การเตรียมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ การจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ด้วย เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ดูแลเด็ก (Caregiver) ควรต้องรู้และปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี ให้สมกับที่คุณพ่อคุณแม่ไว้วางใจให้ดูแลลูกแทนท่านในเด็กเล็ก (0-18 เดือน)

:   ผู้ดูแลเด็กจะต้องมีทักษะที่ถูกต้องในการดูแลกิจวัตรประจำวันของน้อง การดูแลน้องเบื้องต้นยามเจ็บป่วย การดูแลอาหารที่สะอาดและถูกหลักโภชนาการ รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมแก่วัย
ในเด็กก่อนวัยเรียน (18-36 เดือน) :   ผู้ดูแลเด็กจะลดบทบาทในการดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันของน้อง มาเป็นการจัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อกับการเรียนรู้ของน้อง รู้จักการเล่นกับน้องอย่างถูกวิธี รวมทั้งรู้จักวิธีจัดการกับปัญหาพฤติกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมดี และลด/ป้องกันพฤติกรรมไม่เหมาะสม

 

กลุ่มเป้าหมาย

คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะวิธีการดูแลเด็ก
พี่เลี้ยง และบุคคลในครอบครัว
(คุณพ่อคุณแม่จำนวนมาก มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กและการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างดี เข้าใจถึงความสำคัญของการเล่นและให้ความสำคัญกับการปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีให้แก่เด็กตั้งแต่เล็กๆ แต่ด้วยภาระหน้าที่การงานนอกบ้าน จึงทำให้หลายท่านไม่สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้แก่พี่เลี้ยงหรือบุคคลในครอบครัวได้ บางกอกแนนนี่ยินดีที่จะมีส่วนช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการให้ความรู้แก่ผู้ดูแล เด็กเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติต่อน้องที่ตนดูแลได้อย่างถูกวิธี)

เป้าหมายของการอบรม
เนื่องจากคุณพ่อคุณแม่อาจมีความคาดหวังเกี่ยวกับการเข้าอบรมที่แตกต่างกัน บางกอกแนนนี่จึงขอเรียนให้ทราบถึงเป้าหมายของการจัดอบรม ภายใต้ขอบเขตของหัวข้อและเนื้อหาการอบรมที่ออกแบบไว้ทั้ง 4 หลักสูตร ดังนี้

เพื่อให้ผู้ดูแลเด็ก (Caregiver) ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของตนในฐานะผู้ดูแลเด็ก
เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กรู้จักวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เสมือนเด็กเป็นบุคคลที่มีคุณค่า
เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กรู้จักวิธีการดูแลเด็กอย่างถูกวิธี ทั้งการดูแลกิจวัตรทั่วไป และเตรียมอาหารที่มีประโยชน์
เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กรู้จักแยกแยะระหว่าง “ธรรมชาติของเด็ก” กับ “ปัญหาพฤติกรรม” หาสาเหตุของปัญหา และแนวทางปรับปรุงพฤติกรรมด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับเด็กที่ตนดูแล
เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กสามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในทุกๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัยของ

 

หลักสูตรที่ 1:  การดูแลเด็กทั่วไป
กลุ่มเป้าหมาย      คุณพ่อคุณแม่ บุคคลภายในบ้าน หรือพี่เลี้ยงที่ต้องการทราบวิธีการดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กอย่างถูกวิธี

หัวข้อในการอบรม

การทำความสะอาดส่วนต่างๆของร่างกาย (ตั้งแต่แรกเกิด)
- การอาบน้ำ/สระผม
- การทำความสะอาด(ตา, หู, จมูก, ช่องปาก, สะดือ, อวัยวะเพศ)
- การแปรงฟัน/การทำความสะอาดช่องปาก
การเตรียมนมและเทคนิคการในนมผสม
- ปริมาณนม/เวลาในการป้อนนม
- ข้อปฏิบัติ/เทคนิคในการป้อนนม
- ปัญหาในการป้อนนม/การเลิกขวดนม
การขับถ่ายและการทำความสะอาด
การฝึกวินัยต่างๆ
- การนอน
- การขับถ่าย
- การกิน
การปฐมพยาบาลและดูแลผู้ป่วย
- โรคและอาการที่พบบ่อยในเด็ก
- อุบัติเหตุที่พบบ่อยในเด็ก

วิธีการอบรม    บรรยาย+workshop

 

หลักสูตรที่ 2: อาหารเสริมสำหรับเด็ก
กลุ่มเป้าหมาย      คุณพ่อคุณแม่ หรือพี่เลี้ยงที่ต้องการทราบวิธีทำอาหารเสริมในวัยต่างๆ, เมนูอาหารรวมถึงปัญหาในการทานอาหารและวิธีแก้ไข

หัวข้อในการอบรม

ควรให้เด็กทานอะไรดี/อะไรที่เป็นประโยชน์กับเด็ก
เมนูอาหารสำหรับเด็กตามวัยต่างๆ
- น้ำซุป
- ข้าวครูด
- น้ำผลไม้
- ของว่าง
สิ่งที่ต้องคำนึงในการปรุงอาหาร
การสร้างวินัยในการทานอาหาร
ปัญหาในการกินและวิธีการแก้ไข

วิธีการอบรม      บรรยาย+workshop

 

หลักสูตรที่ 3:  พฤติกรรมและจิตวิทยาในเด็ก
กลุ่มเป้าหมาย      คุณพ่อคุณแม่ บุคคลภายในบ้าน หรือพี่เลี้ยงที่ต้องการเข้าใจธรรมชาติในเด็กในแต่ละวัย และรู้วิธีการรับมือกับพฤติกรรมตามวัยนั้น

หัวข้อการอบรม

การแก้ไขพฤติกรรมตามวัยต่างๆ
- ร้องไห้
- ตี กัด ก้าวร้าว
- โยนของ
- ซนมาก ไม่อยู่นิ่ง สมาธิสั้น
- กลัวคนแปลกหน้า/กลัวสัตว์/กลัวเสียงดัง/กลัวผี
- หวงของ
- อิจฉาน้อง
การตอบสนองความต้องการของเด็ก
หลักการแก้ไขปัญหา
วิธีชมและลงโทษเด็กอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
วิธีอบรมสั่งสอนเด็ก

วิธีการอบรม     บรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์ระหว่างผู้สอนและผู้เข้าอบรม

 

หลักสูตรที่ 4: กิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางสมองสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน  (3.5 ชม.)
กลุ่มเป้าหมาย   คุณพ่อคุณแม่ หรือพี่เลี้ยงที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ที่เหมาะสมตามวัย รวมทั้งกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของเด็ก

หัวข้อการอบรม

การเล่น
- ความสำคัญของการเล่นสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
- การเลือกของเล่นสำหรับเด็กให้เหมาะสมตามวัย
- การเล่นกับเด็กอย่างถูกวิธี
การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง
- การเลือกหนังสือสำหรับเด็กแต่ละวัย
- วิธีส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน
ดนตรีและทีวีสำหรับเด็ก
- การเลือกหลักสูตรและโรงเรียนสอนดนตรี
- บทบาทของพ่อแม่ในการส่งเสริมทักษะด้านดนตรีให้กับเด็ก
- กรณีศึกษา:  ความสำเร็จของหลักสูตรดนตรีซูซูกิ (Suzuki Method)
กิจกรรมสร้างสรรค์
- ศิลปะ
- กิจกรรมกลางแจ้ง และการสำรวจธรรมชาติ
- การเล่นสมมติ
- กิจกรรมเสริมทักษะ
- มาทำแป้งโดว์ใช้เองกันเถอะ

วิธีการอบรม      บรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์ระหว่างผู้สอนและผู้เข้าอบรม

 

หลักสูตรที่ 5: การสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สองสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน  
กลุ่มเป้าหมาย   คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการทราบถึงวิธีส่งเสริมให้ลูกก่อนวัยเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สองได้อย่างเป็นธรรมชาติ
(เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ของเด็ก ในบ้านควรมีคุณพ่อคุณแม่ หรือบุคคลในครอบครัวที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สองได้ในระดับหนึ่ง)

หัวข้อการอบรม

ทำไมเด็กก่อนวัยเรียนจึงควรเรียนรู้ภาษาที่สอง
ข้อพึงระวังสำหรับเด็กสองภาษา
ภาษาที่สองเริ่มต้นเมื่อไหร่ดี
หลักการสอนภาษาที่สองให้กับเด็กเล็ก
ตัวอย่างสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ
บทบาทของพ่อแม่และคนในครอบครัวต่อการสนับสนุนการใช้ภาษาที่สองของเด็ก
การเลือกโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาที่สอง
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
กรณีศึกษา

วิธีการอบรม      บรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์ระหว่างผู้สอนและผู้เข้าอบรม

 

หลักสูตรที่ 6 : ดนตรีและกีฬาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนจนถึงอนุบาล 
กลุ่มเป้าหมาย   คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการทราบถึงวิธีส่งเสริมและปลูกฝังทักษะด้านดนตรีและกีฬาแก่เด็ก

หัวข้อการอบรม

ดนตรี
- ดนตรีสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
- ดนตรีสำหรับเด็กวัยอนุบาล
- เริ่มเรียนดนตรีเมื่อไหร่ดี
- การเลือกหลักสูตรและโรงเรียนสอนดนตรี
- บทบาทของพ่อแม่ในการส่งเสริมทักษะด้านดนตรีให้กับเด็ก
- กรณีศึกษา  ความสำเร็จของหลักสูตรดนตรีซูซูกิ (Suzuki Method)
กีฬา
- กีฬาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยอนุบาล
- การว่ายน้ำ
- กิจกรรมกลางแจ้ง
- การเลือกหลักสูตรและโรงเรียนสอนกีฬา
- บทบาทของพ่อแม่ในการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้กับเด็ก

วิธีการอบรม      บรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์ระหว่างผู้สอนและผู้เข้าอบรม