Our services


บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ ให้บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กทั้งประเภทเต็มเวลา (Live-in) แบบเช้าไปเย็นกลับ (Live-out) และแบบชั่วคราว (Part-time) พี่เลี้ยงของเราทุกคนผ่านการอบรมเป็นอย่างดีทั้งด้านการเลี้ยงดูเด็กทั่วไป การส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ให้เหมาะกับวัย จิตวิทยาในการเลี้ยงดูเด็ก รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็ก

ที่บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ เราพยายามคัดเลือกพี่เลี้ยงให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละครอบครัวและสภาพแวดล้อมทางบ้านมากที่สุด เราจึงแบ่งพี่เลี้ยงออกเป็น 3 กลุ่ม ตามลักษณะของงานและความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ได้แก่

เรามีพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์และความรับผิดชอบสูง สำหรับครอบครัวที่ต้องการพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์เพื่อรับผิดชอบดูแลน้อง แทนคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านและจำเป็นต้องปล่อยให้พี่เลี้ยงอยู่กับน้องที่บ้านตามลำพัง
เรามีพี่เลี้ยงสำหรับครอบครัวที่ต้องการพี่เลี้ยงเพื่อเป็นผู้ช่วย/ลูกมือของคุณพ่อคุณแม่ หรือคุณย่าคุณยาย ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้พี่เลี้ยงที่เหมาะสมกับงานและยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพี่เลี้ยงได้
เรามีพี่เลี้ยงสำหรับดูแลน้องในวัยเรียน (อายุ 3 ปีขึ้นไป) ในช่วงหลังเลิกเรียน ซึ่งพี่เลี้ยงในกลุ่มนี้จะช่วยสอนหนังสือและกำกับดูแลการทำการบ้านของน้องแทนคุณพ่อคุณแม่ได้

 

พี่เลี้ยงเด็กของเรา
พี่เลี้ยงของเราทุกคนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีความรักและมีความสุขที่จะอยู่ร่วมกับเด็ก มีความรับผิดชอบในงาน และที่สำคัญคือ จะต้องเห็นคุณค่าของบทบาทของตนในฐานะพี่เลี้ยง ซึ่งจะต้องดูแลความเป็นอยู่และความปลอดภัยของน้อง

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของพี่เลี้ยงเด็ก

หน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็ก ไม่ว่าจะเป็นแบบเต็มเวลา แบบเช้าไปเย็นกลับ หรือแบบชั่วคราว จะดูแลกิจวัตรประจำวันต่างๆ ของน้อง ได้แก่

- เตรียมอาหาร นม และของว่าง
- อาบน้ำ จัดเตรียมเสื้อผ้า แต่งตัว
- ดูแลทำความสะอาดห้องนอนและบริเวณที่เล่นของน้อง
- ดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้า ขวดนม จานชาม เครื่องใช้และของเล่น
- เล่านิทาน อ่านหนังสือ สอนน้องทำการบ้าน
- จัดหากิจกรรมสันทนาการให้เหมาะสมกับวัยและความสนใจของน้อง
- ดูแลความปลอดภัยของน้องตลอดเวลาที่อยู่กับพี่เลี้ยง
- ช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆ น้อยๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้อง

 

โปรแกรมสนับสนุนการทำงาน (Support Program)
บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ยังมีโปรแกรมสนับสนุนการทำงาน (Support Program) สำหรับพี่เลี้ยง อาทิเช่น

BOOK CORNER ที่สำนักงานของเราจัดให้มีมุมหนังสือและนิตยสารทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ เกี่ยวกับการดูแลเด็ก การพัฒนาการของเด็ก กิจกรรมสำหรับเด็ก รวมทั้งตัวอย่างของเล่นและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็ก เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลเด็กสำหรับพี่เลี้ยง ซึ่งเราได้ให้ความสำคัญกับหลักวิชาการควบคู่ไปกับหลักปฏิบัติที่ใช้กันอยู่ทั่วไป
WORK REVIEW ที่สำนักงานของเราจัดให้มีการประเมินผลการทำงานของพี่เลี้ยงแต่ละคนเป็นระยะๆ ในวันหยุดประจำสัปดาห์ของพี่เลี้ยง เพื่อสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ให้คำแนะนำและช่วยหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม ตลอดจนอบรมความรู้ใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของพี่เลี้ยง