For nannies


บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ เปิดรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กที่มีประสบการณ์แล้ว และผู้ที่สนใจเข้าสู่อาชีพพี่เลี้ยงเด็ก เพียงขอให้ท่านมีใจรักการเลี้ยงเด็กอย่างแท้จริง มีความรับผิดชอบ มีความอดทนสูง และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ

คุณสมบัติของพี่เลี้ยงเด็ก

มีอายุระหว่าง 20 – 49 ปี
จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อ
มีใจรักเด็ก มีอุปนิสัยร่าเริง แจ่มใส และใจเย็น
มีความรับผิดชอบ
สะอาด ขยัน และอดทน

หลักสูตรการฝึกอบรม เราจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมการเลี้ยงและการดูแลเด็กให้ จนกว่าพี่เลี้ยงจะมั่นใจว่าตัวเองพร้อมที่จะไปเริ่มงานที่บ้านลูกค้า ซึ่งพี่เลี้ยงแต่ละคนอาจใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมที่แตกต่างกันตามประสบการณ์และพื้นฐานการศึกษาที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า พี่เลี้ยงจะได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลูกค้า ก่อนการสัมภาษณ์ทุกครั้ง โดยหากจัดการสัมภาษณ์ที่บ้านของลูกค้า พี่เลี้ยงก็จะมีโอกาสเห็นน้องที่จะต้องดูแล ตลอดจนสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวลูกค้าด้วยตนเอง เพื่อประกอบการพิจารณาและเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปเริ่มงานที่บ้านลูกค้า

วันหยุด พี่เลี้ยงจะมีวันหยุดประจำสัปดาห์ ๆ ละ 1 วัน และมีวันหยุดพักผ่อนประจำปีอีก 13 วัน ได้แก่ วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันสงกรานต์ (13-15 เม.ย.), วันแรงงาน (1 พ.ค.), วันฉัตรมงคล,วันเฉลิมพระชนมพรรณษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ(28 ก.ค.) วันแม่ (12 ส.ค.), วันคล้ายวันหระราขสมภพ รัชกาลที่ 9 (5 ธ.ค.) และปีใหม่ 31 ธันวาคม กับ 1 มกราคม

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พี่เลี้ยงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กรณีที่เดินทางไปสัมภาษณ์งานหรือเดินทางไปเริ่มงานที่บ้านของลูกค้า

การจ้างงาน ในการกำหนดอัตราเงินเดือนของพี่เลี้ยง เราจะประเมินจากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา ระดับวุฒิการศึกษา และทัศนคติ/อุปนิสัยส่วนตัวของพี่เลี้ยง และในขั้นตอนการทำสัญญาจ้างงานเราจะกำหนดเงื่อนไขที่มีความยุติธรรมระหว่างพี่เลี้ยงและเรา โดยจะไม่มีปัญหาเรื่องความไม่ซื่อสัตย์หรือการเอาเปรียบพี่เลี้ยง ทั้งนี้ เพราะเรายึดหลักการบริหารธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา จริงใจ และโปร่งใส

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของพี่เลี้ยงเด็ก
ดูแลกิจวัตรประจำวันต่างๆ และดูแลความปลอดภัยของน้อง ได้แก่

เตรียมอาหาร นม และของว่าง
อาบน้ำ จัดเตรียมเสื้อผ้า แต่งตัว
ดูแลทำความสะอาดห้องนอนและบริเวณที่เล่นของน้อง
ดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้า ขวดนม จานชาม เครื่องใช้และของเล่นของน้อง
เล่านิทาน อ่านหนังสือ สอนน้องทำการบ้าน
จัดหากิจกรรมสันทนาการให้เหมาะสมกับวัยและความสนใจของน้อง
ดูแลความปลอดภัยของน้องตลอดเวลาที่อยู่กับพี่เลี้ยง
ช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆ น้อยๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้อง

 

หลักสูตรการฝึกอบรม
พี่เลี้ยงเด็กทุกคนไม่ว่าจะมีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กมากหรือน้อย จะต้องผ่านการฝึกอบรม การทดสอบ และการประเมินผล โดยผู้มีประสบการณ์ของเราซึ่งผ่านการอบรมจาก โครงการหลักสูตรฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาลในเรื่องต่างๆ ดังนี้

การดูแลเด็กทั่วไป เช่น
- การดูแลความสะอาดของร่างกาย
- การดูแลฟันและช่องปาก
- การเตรียมนม เทคนิคการให้นมผสม
- การนอน
- การทำความสะอาดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ของเด็ก
- การขับถ่าย การเปลี่ยนผ้าอ้อม
โภชนาการเด็ก เช่น
- ความสำคัญของอาหาร 5 หมู่
- การเตรียมอาหารสำหรับเด็กวัยต่างๆ และอาหารเสริม
- เทคนิคการป้อนอาหาร
จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก เช่น
- ธรรมชาติของเด็ก
- ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเด็ก
- ปัญหาทางพฤติกรรมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
- การชมและการลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ
- การสร้างวินัย
- การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
- การเล่นกับเด็กอย่างถูกวิธี
พัฒนาการของเด็กและกิจกรรมนันทนาการในช่วงวัยต่างๆ เช่น
- ด้านภาษา
- ด้านสังคม
- ด้านกล้ามเนื้อใหญ่-เล็ก
- ด้านสมอง ความคิด และอารมณ์
- กิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก เช่น
- ดนตรีสำหรับเด็ก
- งานศิลปะ เช่น การวาดรูป การระบายสี การเล่นแป้งโดว์
- การเลือกของเล่นสำหรับเด็กวัยต่างๆ
- การออกกำลังกายและกิจกรรมกลางแจ้ง
- Kid’s song (English version)
การปฐมพยาบาลและดูแลเด็กป่วย
- โรคที่พบบ่อยในเด็กา
- การดูแลเด็กป่วย
- อุบัติเหตุในเด็ก
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- ความปลอดภัย อันตรายและการป้องกัน
วัฒนธรรมประเพณี+ภาษา เช่น
- ภาษา+คำศัพท์ ที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กต่างชาติ
- ธรรมเนียมและวัฒนธรรมในการดูแลเด็กขณะอยู่ต่างประเทศ
เทคนิคการสัมภาษณ์+การปรับตัวกับครอบครัวและเด็กที่จะต้องดูแล เช่น
- เทคนิคการสัมภาษณ์กับ Host และ Agency
- การปรับตัวกับครอบครัวและเด็กที่ต้องดูแล

หลักฐานการสมัครงาน
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
4. สำเนาหลักฐานทางการศึกษา 1 ชุด
5. เอกสารตรวจประวัติอาชญากรรม (ถ้ามี)