Conditions and Services rate

แบบเต็มเวลา
(Live-in)
แบบไปกลับ
(Live-out)
แบบรายวัน
(Part-time)
เวลาทำงาน 24 ชั่วโมง 10 – 12 ชั่วโมง/วัน
(เวลาทำงานแล้วแต่ตกลง)
ตามแต่จะตกลงเวลากัน เช่น แบบ After School ในเวลา16.00 – 19.00 น. เป็นต้น
วันหยุด สัปดาห์ๆ ละ 1 วัน
นักขัตฤกษ์ 13 วัน คือ
– วันมาฆบูชา
– วันวิสาขบูชา
– วันอาสาฬหบูชา
– วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 28 ก.ค.
– สงกรานต์ 13-15 เม.ย
– วันแรงงาน
– วันฉัตรมงคล
– วันพ่อและวันแม่
– 31 ธ.ค และ 1 ม.ค
สัปดาห์ๆ ละ 1-2 วัน
นักขัตฤกษ์ 13 วัน คือ
– วันมาฆบูชา
– วันวิสาขบูชา
– วันอาสาฬหบูชา
– วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 28 ก.ค.
– สงกรานต์ 13-15 เม.ย
– วันแรงงาน
– วันฉัตรมงคล
– วันพ่อและวันแม่
– 31 ธ.ค และ 1 ม.ค
ตามแต่จะตกลงกัน
ที่พักอาศัย พักอาศัยอยู่กับครอบครัวของผู้ว่าจ้าง - -
อาหาร ผู้ว่าจ้างต้องจัดหาอาหารให้?3 มื้อ ผู้ว่าจ้างจัดหาเฉพาะ อาหารกลางวัน 1 มื้อ -
ค่าบริการต่อเดือน 18,000 -26,000 บาท* 18,000 -26,000 บาท* กรุณาสอบถามเพิ่มเติม
ค่าล่วงเวลา (กรณีให้ทำงานในวันหยุด) 800 – 1,500 บาท/วัน 800 – 1,500 บาท/วัน กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

หมายเหตุ * อัตราขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และวุฒิการศึกษาของพี่เลี้ยง

การนัดสัมภาษณ์

ลูกค้าสามารถโทรศัพท์นัดหมายเวลา เพื่อสัมภาษณ์พี่เลี้ยงได้ ซึ่งโดยทั่วไปเราจะสนับสนุนให้มีการนัดสัมภาษณ์ที่บ้านของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าและบุคคลในครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์ ส่วนพี่เลี้ยงเองก็จะได้เห็นน้องที่จะต้องดูแล ตลอดจนสภาพแวดล้อมของบ้านลูกค้าด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งลูกค้าและพี่เลี้ยงต่างพอใจซึ่งกันและกัน แต่หากลูกค้าไม่สะดวกให้มีการนัดสัมภาษณ์ที่บ้าน ลูกค้าก็สามารถเดินทางมาสัมภาษณ์โดยตรงที่บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ได้เช่นกัน หรือ ทาง Skype/MSN Video/Google+/ooVoo