About Us

มุ่งเน้นการให้บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กเป็นหลัก เรามีความเชื่อว่างานพี่เลี้ยงเด็กเป็นงานที่มีคุณค่า ยิ่งในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันพี่เลี้ยงมีบทบาทและอิทธิพลต่อพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด และพัฒนาการของเด็กมากกว่าในอดีตมาก โดยเฉพาะกับครอบครัวที่พ่อแม่ต้องทำงานนอกบ้าน

เราเป็นศูนย์ขนาดกลาง ที่บริหารงานอย่างใกล้ชิด เราจึงมีเวลาที่จะช่วยลูกค้าคัดเลือกพี่เลี้ยงที่เหมาะสมกับความต้องการและสภาพแวดล้อมทางบ้านมากที่สุด ส่วนพี่เลี้ยงเองก็มีความสุขกับการทำงานเช่นกัน
เรามีทีมที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผ่านการอบรมจากโครงการหลักสูตรฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ซึ่งช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร หลักวิชาการ และหลักการฝึกอบรมพี่เลี้ยง ก่อนที่จะส่งไปเริ่มงานที่บ้านของลูกค้า
พี่เลี้ยงทุกคนต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม
ลูกค้าจะได้รับทราบข้อมูล/ประวัติของพี่เลี้ยง เช่น ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ที่ผ่านมา หลักฐานแสดงตัวตน ฯลฯ ณ วันสัมภาษณ์ ตามความเป็นจริง
ที่บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ จะไม่มีปัญหาเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ หรือการเอารัดเอาเปรียบลูกค้า เพราะเรายึดหลักการบริหารธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา จริงใจ และโปร่งใส
ก่อนจะออกไปเริ่มงานที่บ้านลูกค้า เราจะมีเอกสารข้อมูล/ประวัติ ที่เตรียมให้กับพี่เลี้ยง (Information Package) ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัวในฐานะพี่เลี้ยงเด็ก การปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวของลูกค้า รวมทั้งคู่มือการดูแลเด็ก